Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Incitament - ett hjälpmedel för organisationers överlevnad? Seminariedatum: 2017-06-02 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 poäng Författare: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens och Elvira Zetterberg Handledare: Rolf Larsson Nyckelord: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short term incentives, Long term incentives Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är en skillnad i användandet av incitamentsprogram mellan etablerade och nya företag i hälsosektorn. Vidare undersöks det hur företagen framställer sig vilja attrahera, behålla och motivera personal och om deras incitamentsprogram överensstämmer med rekommenderat program enligt vald teoriram. Metod: En kvalitativ komparativ dokumentstudie genomfördes som är baserad på observationer i företags årsredovisningar och hemsidor. Studien har en deduktiv ansats då hypoteser formulerades utifrån den teoretiska referensramen för att sedan testas mot verkligheten. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i Anthony et al.:s och Anthony och Govindarajans teorier om incitamentsprogrammens inverkan på attrahera, behålla och motivera personal. Utifrån denna teori tillsammans med stöd av vetenskapliga artiklar konstruerade författarna en egen modell, kallad ABM-modellen. Empiri: Den insamlade datan består främst av information hämtad från tolv företags årsredovisningar för åren 2005-2016. Detta för att kunna utläsa skillnader mellan nya och etablerade företag i val av incitamentsprogram samt dess förväntan på faktorerna attrahera, behålla och motivera personal. Slutsats: Resultatet av undersökningen visade att det råder skillnader mellan nya och etablerade företag i användandet av incitamentsprogram och önskan att attrahera, behålla och motivera personal. Dessa skillnader kan bero på ett flertal faktorer såsom ålder, genreredovisning och kapitalmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)