"Bilar är coola och tjejer vill bara ha fina saker" : - En intervjustudie om barns föreställningar om könsnormer och begränsningar i en svensk förskola

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Studien har genomförts för att undersöka barns föreställningar om könsnormer kring leksaker samt om de känner sig begränsade i förskolan på grund av kön. Studien är tidsaktuell och relevant i och med den nya revideringen i läroplanen för förskolan där det skrivs fram att könsmönster kan begränsa barns chans till utveckling och lärande. Empirin har samlats in genom barnintervjuer med tio barn på en förskola i Sverige. Vi använde oss av förbestämda frågor samt tog stöd av bilder och bad barnen para ihop olika leksaker med antingen en bild på en flicka, en pojke eller en bild på båda. Resultat i studien visar att barn har könsstereotypa föreställningar kring olika leksaker. De leksaker som enligt barnen var mest könsstereotypa var Barbie, bilar, att måla och spela fotboll. Genom resultatet tolkar vi det även som att barnen ibland blir begränsade på olika sätt och även begränsar andra barn genom dessa föreställningar. Till exempel genom att säga att flickor bara gillar fina saker eller att pojkar ska vara tuffa. Empirin är analyserad utifrån följande teoretiska begrepp; könsregim, könsstereotyp, maskulinitetsnorm och femininitetsnorm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)