LAS - Falsk trygghet? - Anställningsskyddets styrkor och brister

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Idag omfattas de flesta arbetare av omställningsavtal men vetskapen om dessa, dess funktioner och betydelse för både arbetsgivare och arbetstagare är begränsad. Analysen som gjorts i uppsatsen, kommer fram till att omställningsavtalen underlättar för arbetsgivaren att göra val om vilka medarbetare som skall stanna vid en arbetsbrist. För arbetstagaren innebär det att det finns ett stöd men garanterar inte nytt arbete. Den allmänna uppfattningen om anställningsskyddet är oftast att sist in - först ut principen gäller vid en arbetsbristsituation. Det finns ett flertal möjligheter, som ofta används av arbetsgivaren, där man frångår principen, till förmån för sina egna val av vilka medarbetare företaget önskar behålla. Slutsatsen är att dagens anställningsskydd är mer eller mindre verkningslöst och bara fungerar då arbetsgivaren inte har kollektivavtal och har mer än tio anställda. LAS ger alltså vid en arbetsbristsituation en falsk trygghet om att en arbetstagare får behålla sitt arbete, om denna arbetstagare varit anställd en längre tid än övriga medarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)