Slinger och cerebellär abiotrofi hos häst : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Författare: Linn Broström; [2011]

Nyckelord: gotlandsruss; arabhäst; slinger; cerebellär; abiotrofi; ataxi;

Sammanfattning: Slinger är en neurologisk defekt hos det gotländska russet och orsakar en rubbning i koordinationen av muskelrörelser (ataxi) härrörande från en underutveckling av lillhjärnan. Liknande fall av defekten har observerats hos arabhästar men under benämningen cerebellär abiotrofi (CA). Denna defekt uppstår likartat slinger genom degenerering av purkinjeceller i lillhjärnan och ger ataxiska symtom som följd. Nyligen har man upptäckt en kandidatgen för CA hos arabhästar och på denna utformat ett DNA-test som blivit kommersiellt tillgängligt. I den här litteraturstudien jämförs de två defekterna och dess eventuella samband för att på så sätt studera möjligheterna till att eliminera defekten slinger hos russ. Cerebellär abiotrofi kan sannolikt ha kommit in till russrasen genom inkorsning av arabhäst i början av 1900-talet och där gett upphov till defekten slinger. Genom att genotypa möjliga kända anlagsbärare och affekterade russ för den potentiella CA-mutationen kan eventuella genetiska samband fastställas mellan slinger hos russ och CA hos arabhäst. I framtiden skulle den nya informationen kunna användas för att eliminera defekten slinger och därigenom ge en förbättrad hälsobild för det gotländska russet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)