Kommunrevision - de förtroendevalda revisorernas oberoende

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Maria Kjellberg; Helena Hjalmarsson; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Det har det senaste decenniet framkommit flerakommunala skandaler. Skandalerna har oftast avslöjats av massmedia istället för av dekommunala revisorerna, vilket har gjort att revisorernas arbete och funktion har ifrågasatts.Medborgarna måste ha förtroende för revisionen för att ha tilltro till demokrati ochrättssäkerhet. En stor del av kritiken handlar om att kommunens revisorer är politiker och attdetta kan påverka deras oberoende.Syfte: Vi har valt att undersöka hur de förtroendevalda revisorernas uppdrag och arbete serut. Ett av flera krav för att revisionen ska fungera som ett bra kontrollinstrument är attrevisorn är oberoende. Med anledning därav är vårt syfte att ta reda på hur denförtroendevalda revisorn uppfattar sitt oberoende.Avgränsning: Vi har valt att avgränsa vår studie till tre västsvenska kommuner. Revision ikommunala bolag behandlas inte. Valet av respondenter är avgränsat till kommunrevisoreroch fullmäktigeledamöter.Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metoden. Empirin består av intervjuer med trerevisorer och tre fullmäktigeledamöter. Vi har knutit samman det empiriska materialet medvåra sekundärkällor, som till största delen består av vetenskaplig litteratur, statens offentligautredningar samt skrifter utgivna av Sveriges Kommuner och Landsting.Analys och slutsats: Den viktigaste frågan är hur revisorn tar på sig rollen som oberoendegranskare. Revisorerna vi pratat med är medvetna om vad som krävs och vad som kanpåverka oberoendet. För att revisorerna ska vara oberoende anser vi att de inte samtidigt börha andra uppdrag i kommunen. Denna syn delar även merparten av respondenterna. I våranalys har vi diskuterat problemet med att det inte ställs några krav på kommunrevisorernassakkunskap inom revision. Vi har kommit fram till att revisorernas lokalkännedom ocherfarenhet av kommunal verksamhet behövs, vilket är ett kriterium som anses varanödvändigt idag. För att säkerställa att revisionen utförs korrekt anser vi att de sakkunnigarevisorer som anlitas är ett nödvändigt komplement samt att kraven på deras medverkan börtydliggöras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)