Sjuksköterskans arbete med att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Undernäring är vanligt förekommande bland personer med de-mens. Ofrivillig viktnedgång är en riskfaktor för dödlighet och försämrad funktionsstatus hos äldre. I Sverige finns ca 160 000 personer med demens.Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsarbete när det gäller att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom.Metod: En litteraturöversikt med 14 artiklar som har sammanställts. Artik-larna var både kvalitativa och kvantitativa.Resultat: När analysen var klar framkom fyra kategorier: Behov av utbild-ning, sjuksköterskans kliniska observationer, utformning av måltidsmiljön och sociala interaktioner.Diskussion: Måltidsmiljön hade en stor inverkan på personer med demens-sjukdom. Omgivningen i matsalen anpassades utifrån patientens förutsätt-ning. Den förbättrade måltidsmiljön med sociala interaktioner och sjukskö-terskans kliniska observationer samt utbildning ökade välbefinnande hos och hade en stor betydelse för personer med demens. Den positiva effekten var att det minskade risken för undernäring och förbättrade nutritionsstatus hos personer med demens som var undernärda.Slutsats: Studien visar att personer med demens är i riskzonen för undernä-ring. Genom omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan förebygga och i viss mån behandla undernäring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)