”VI VET ALDRIG VAD VI KOMMER MÖTA” En kvalitativ studie av risker i uppsökande socialt fältarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka risker som fältarbetare i Göteborgs stad upplever i sitt uppsökande arbete. Studien undersöker vilka förutsättningar som finns för riskers uppkomst, vilka risker som finns, hur de riskerna påverkar fältarbetarna samt hur riskerna hanteras. Studien har ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Med hänsyn till ämnets begränsade kunskapsläge utfördes studien utifrån en explorativ ansats. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio fältassistenter från sex fältgrupper i Göteborgs Stad. Materialet kodades induktivt och analyserades utifrån ekologisk systemteori och kommunikationsteori. Fältarbetarna uttryckte att de upplever ofrånkomliga risker i deras arbete som de måste förhålla sig till. Studien visade att en del av de risker som fältarbetarna upplever stämmer överens med vad som påvisats i tidigare forskning om socialarbetares utsatthet för risker. Utöver allmängiltiga risker i socialt arbete innehåller uppsökande socialt fältarbete även specifika förutsättningar för riskers uppkomst. Fältarbetets specifika förutsättningar består i att det utförs på en arena utanför socialarbetarens kontroll. Studien visade riskers bakomliggande motiv, samt fältarbetares tröskel för vilka risker som de tolererar, har betydelse för hur de påverkas av risker. Studien fann fyra olika principer som fältarbetarna utgår från när de hanterar risker: Principen om att risker ska tas på allvar, principen om avdramatisering, principen om att påtala sitt syfte samt principen om kompensation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)