Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0 : En psykometrisk utvärdering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Jonna Eklund; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Växande konsensus kring att personlighetspatologi är dimensionell ledde till utformandet av ett nytt diagnostiskt system för DSM-5, som kom att placeras i sektion III för vidare utvärdering. LPFS-BF 2.0, som utvärderas i aktuell studie, är ett kort självskattningsinstrument som har utvecklats för att mäta kriterium A i denna modell, där patologins svårighetsgrad bedöms utifrån kärnkapaciteter i personlighetsfungerande. Instrumentet utgörs av delskalorna självfungerande och interpersonellt fungerande. Deltagare (N = 396) rekryterades från internetmedier, och intern konsistens, faktorstruktur och diskriminativ validitet undersöktes genom en webbenkät, som utöver LPFS-BF 2.0 innefattade mått på välmående och upplevd stress. Intern konsistens var god för hela skalan men något låg för interpersonellt fungerande. Faktoranalyser gav stöd för en tvåfaktorlösning, men avvikelser från delskalorna förekom. Det framkom problem med diskriminativ validitet, som främst kunde härledas till självfungerande. När statistiska analyser och beskrivande statistik sammanvägdes pekade resultatet mot att LPFS-BF 2.0 eventuellt är användbart som screeninginstrument för personlighetspatologi, men det finns utrymme för förbättring av mätegenskaperna, och fler studier behövs som framför allt fokuserar på diskriminativ validitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)