Distansarbetets påverkan på användarträning av Cloud ERP

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: År 2019 drabbades världen av covid-19, Sverige införde rekommendationer och riktlinjer som påverkade människors vardag. ERP ses som en stor implementation för organisationer där det krävs att slutanvändarna utbildas inom systemet. Trots att utbildning av ERP har en avgörande inverkan på implementationens utfall tenderar organisationer att underskatta utbildningskostnader, vilket får ERP-projekt att överstiga budgeten samt tidsramen. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som funnits vid ett påtvingat distansarbete för utbildning och upplärning av ett Cloud ERP. En kvalitativ studie har genomförts på intervjupersoner som varit delaktiga inom en Cloud ERP implementation på distans. Alla intervjupersoner har använt en utbildning i realtid som grundmetod. En förutsättning för att utbildningen har kunnat genomföras på distans är för att alla organisationer sattes i en situation där utbildningsformen tvingades att förändras och människor behövde ställa om på grund av det påtvingade distansarbetet. Verktyg som använts för att möjliggöra utbildningsformen har under de senaste åren tagit stora kliv, vilket har resulterat i att distansutbildning i vissa aspekter fungerat bättre än fysisk utbildning. Efter analys av resultatet konstateras att alla intervjupersoner anser att hybridutbildning fungerar bäst. En fysisk första introduktion skapar trygghet och motivation för användarna, delar som är svåra att nå vid en renodlad distansutbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)