Norra Hammarbyhamnen : ett gestaltningsförslag med fokus på vistelsevärden i en högexploaterad stad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Stockholm är en stad vid vatten. Hamnar har historiskt sätt använts som platser för sjöfart, industri och transport - funktioner som har avtagit med tiden. Idag är många av stadens kajer underutnyttjade på grund av dess utformning som tidigare industrihamnar. Samtidigt bidrar den ökade urbaniseringen och befolkningsökningen till minskad andel och försämrad kvalitet av urbana grönytor, vilket får negativa effekter för både hälsa och miljö. Att tillföra fler funktioner och mer grönska vid stadens underutnyttjade och vattennära lägen kan bidra till att skapa mer hållbara samhällen. Med syftet att exemplifiera hur en underutnyttjad kaj kan omgestaltas för att bli en del av den levande staden har ett gestaltningsförslag för Norra Hammarbyhamnen tagits fram. Den huvudsakliga metoden för arbetet är gestaltning genom en iterativ process och inkluderar bland annat skissande, inventering och analys. Projektområdet är ett populärt rekreationsstråk för rörelse på östra Södermalm i Stockholm. Det finns dock få vistelsevärden som gör att besökare stannar kvar på platsen. Även platsens enformiga struktur, tydliga barriärer och avsaknad av grönska identifieras som problem. Resultatet presenteras genom ett gestaltningskoncept, övergripande gestaltningsprinciper samt ett gestaltningsförslag som redovisas i text, skisser, illustrativa planer och sektioner. Utformningen av platsen har gjorts med huvudfokus på att skapa vistelsevärden och därmed göra platsen mer funktionell för dess besökare. Gestaltningskonceptet, Stiliserad kust, syftar till att skapa ett nytt och värdefullt möte mellan vatten och land. Med kusten som gestaltningsförebild har platsen utformas med fler funktioner för vila och aktivitet. Diskussionen hanterar bland annat hur multifunktionaliteten i förslaget kan bidra till ökad social och ekologisk hållbarhet. Genom tillgängliggörandet av hela kajen samt en stor tillförsel av funktioner som uppmuntrar till vistelse skulle platsen kunna bli en del av den levande staden. Även en stor ökning av grönska skulle bidra till att skapa en mer motståndskraftig miljö som förbättrar lokalklimatet och bidrar med estetiska värden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)