Sökning: "neuropsykiatriska funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden neuropsykiatriska funktionshinder.

 1. 1. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I ett glapp mellan LVU och LPT?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cassandra Cramér Dalberg; [2017-12-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gränsdragningen mellan lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har länge varit föremål för diskussion. Det finns idag barn och unga med beteendeproblematik som varken uppfyller kriterierna för tvångsvård enligt LVU eller LPT. LÄS MER

 2. 2. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i skolverksamhet : En analys om en grupp pedagogers uppfattning om en inkluderande skolverksamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Ankarlund; [2017]
  Nyckelord :inclusion; neuropsychiatric disability; teaching strategies; business learning; inkludering; neuropsykiatriska funktionshinder; undervisningsstrategier; verksamhetslärande;

  Sammanfattning : Inkludering är ett begrepp vilket kan antyda individens gemenskap med andra människor, en gemenskap baserad på upplevd ömsesidighet och delaktighet. Inkluderad kan även antyda att någon eller något ingår i en kontext, exempelvis att eleven är en del av gruppen eller att momsen är inkluderad i priset. LÄS MER

 4. 4. Rätten att leva som andra : En kvalitativ studie om LSS-handläggares uppfattningar om LSS, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Kim Karlsson; [2016]
  Nyckelord :LSS; biståndshandläggare; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; ADHD;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka LSS-handläggarnas uppfattning om hur väl lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tillgodose det behov av stöd som personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan ha (NPF) samt undersöka om LSS-handläggarna upplever att personer med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD är i behov av stöd via LSS. Metoden var kvalitativa intervjuer och resultatet analyserades utifrån relevant forskning och socialkonstruktivism samt gräsrotsbyråkratisk teori. LÄS MER

 5. 5. MAKT, NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER OCH MISSBRUK : En kvalitativ studie av professionellas upplevelser av att arbeta med individer som lever med missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Larsson; Kent Patomella; [2015]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionshinder; missbruk; makt;

  Sammanfattning :       Detta är en kvalitativ studie som syftar till att genom ett maktperspektiv undersöka de professionellas upplevelser av de konsekvenser som NPF i kombination med missbruk medför för den enskilda individen i en, genom kommun och landsting, vårdande eller stödjande situation. Studiens vetenskapliga ansats kan beskrivas som en tolkande fenomenologisk ansats där studiens empiriska material har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer och senare analyserats med en GT-inspirerad (Grundad Teori) metod och maktteori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet neuropsykiatriska funktionshinder.

Din email-adress: