SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. Allt fler investerare, fondförvaltare och analytiker väljer företag som arbetar med hållbarhet. Detta har lett till ett ökat intresse för hållbara fonder. I Sverige har vi ett pensionssystem som gör att varje svensk sparar genom fondplacering. Därför är vi intresserande av att undersöka samtliga pensionsfonder som är registrerade i Sverige.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbara pensionsfonder presterar jämfört med traditionella pensionsfonder i Sverige. Genom att använda både kort- och långsiktiga mått kommer vi att redovisa flera prestationsmått. Detta för att ge en djupare analys av resultatet samt för att stärka studiens trovärdighet. Syftet är även att undersöka utvalda industrier och se vilka fonder som väljer att placera i vilken industri.Metod: För att jämföra hur de olika pensionsfonderna presterar har vi använt oss utav olika prestationsmått. Vi har valt prestationsmått som både mäter prestation på kort- och långsikt.Vi har valt att göra en kvantitativ studie där vi analyserar numeriska resultat.Slutsats: På kort sikt såg vi att de traditionella fonderna ger en något högre avkastning jämfört med de hållbara fonderna. Inget av samtliga långsiktiga prestationsmått vi använt i vår studie påvisar någon stor skillnad i dess värde mellan de hållbara fonderna och de traditionella fonderna. Resultatet av industrifördelningen visade att de hållbara fonderna investerar mer i energibolag och de traditionella fonderna investerar mer i kapitalbanker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)