Sökning: "Ann-charlott Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-charlott Olsson.

  1. 1. Utsatta barn i förskolan : Pedagogers erfarenheter av och kunskaper om att hjälpa barn i missbrukande familjer till en god självkänsla

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Ann-Charlott Olsson; [2012]
    Nyckelord :Barn; missbrukare; självkänsla; förskollärare;

    Sammanfattning : AbstractThe purpose of my study is to examine the experiences and opportunities to support teachers in preschool to help children in vulnerable environments, a good self-esteem. Hindberg (1999) writes that of all children today are growing up in Sweden, so ten percent live in families where there is abuse. LÄS MER