Sökning: "Charlotta Strand Damber"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Strand Damber.

  1. 1. Den Emotionella Skrivandeprocessen ur ett Kognitivt Beteendeterapeutiskt Perspektiv : en explorativ studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Ingela Ingels; Charlotta Strand Damber; [2005]
    Nyckelord :Expressivt skrivande; terapeutisk process; kognitiv-beteendeterapi;

    Sammanfattning : Att berätta sin historia är något som länge varit och är en essentiell del av psykoterapier. Klientens berättelsen antas bidra till att förklara och organisera viktiga livshändelser som orsakar lidande. Sedan 1980-talet har J.W. LÄS MER