Sökning: "terapeutisk process"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden terapeutisk process.

 1. 1. ”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ekelund; Josefin Malminen Frövenholt; [2021]
  Nyckelord :KBT-psykoterapeuters upplevelser; verksamma faktorer i KBT; klinisk praktik; kvalitativ metod; tematisk analys; CBT psychotherapists ́ experiences; active factors in CBT; clinical practice; qualitative method; thematic analysis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Åsa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). LÄS MER

 3. 3. Diskrimineringslagen ur ett terapeutiskt perspektiv - En undersökning av diskrimineringslagens användbarhet utifrån den enskildes upplevelser av diskriminering och diskrimineringstvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2020]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Terapeutisk juridik; Diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the availability of the Swedish Discrimination Act from the perspective of the individual, based on the individual’s experience of discrimination and the individual’s needs in a discrimination dispute. The background to the examination is a survey on discrimination towards junior doctors made by SYLF, Sveriges yngre läkares förening. LÄS MER

 4. 4. Mind the Dog! Det tredje subjektet i den terapeutiska triaden : - Terapeuters erfarenhet av hundassisterad terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anneli Östlund; [2020]
  Nyckelord :therapists experience; dog-assisted therapy; thematic analysis; triadic; the therapy dog as a subjecy; terapeuters erfarenhet; hundassisterad terapi; tematisk analys; triadisk; terapihunden som subjekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka terapeuters erfarenheter av att arbeta med hundassisterad terapi med kvalitativ metod. Studien bygger på intervjuer med sex yrkesutövare som inkluderade terapihund i sitt klientarbete. Datainsamlingen bearbetades med en tematisk analys vilken gav fyra huvudteman. LÄS MER

 5. 5. Förflyttning - en grundläggande rättighet : Fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av sin roll i förskrivningsprocessen av elrullstolar till barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jenny Forsell; Tove Öhlander; [2020]
  Nyckelord :Physical Therapy; Professional role; Habilitation; Powered mobility; Experiences; Multiprofessional team; Qualitative interview study; Fysioterapi; Yrkesroll; Habilitering; Elrullstol; Upplevelser; Multiprofessionella team; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Elrullstolen anses idag vara en viktig terapeutisk insats som optimalt introduceras i ett tidigt skede. Elrullstolen ger ett barn möjlighet att ta sig från punkt A till punkt B, men kan även bidra till att uppnå milstolpar i barnets utveckling samt öka dess delaktighetsgrad. LÄS MER