Sökning: "Christer Almqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christer Almqvist.

  1. 1. En poetiskt smyckad sinnlighet : Vilhelm Fredrik Palmblads Almqvistkritik i Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Henrik Wallheim; [2002]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats försöker utreda innebörden av den kritik Vilhelm Fredrik Palmblad i sin år 1840 utgivna Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla (TBN) riktade mot Carl Jonas Love Almqvists författarskap. Bokens kritik undersöks mot bakgrund av Palmblads verksam-het som kritiker i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. LÄS MER