Sökning: "Farah Alyadko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Farah Alyadko.

  1. 1. Vuxna kvinnors upplevelser av att leva med depression

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Paulina Gorzka; Farah Alyadko; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER