Sökning: "Isaac Bohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isaac Bohlin.

  1. 1. Kvinnligt ledarskap i byggbranschen : Kvinnliga ledares egenskaper

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Linda Arrhenius; Esma Kadunic; [2012]
    Nyckelord :Female leaders; construction industry; male dominated; Kvinnliga ledare; byggbranschen; mansdominerat;

    Sammanfattning : Kvinnliga chefer sitter i en minoritetsställning eftersom det fortfarande är mest män som är chefer (Bohlin, 2006). Könsfördelningen i byggbranschen är 4 % för kvinnor och 96 % för män (SCB, 2010). Det finns starka skäl att tro att kvinnor inte har en plats i byggbranschen eftersom kvinnorna är ett andrahandsval. LÄS MER