Sökning: "Jennifer Götvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Götvall.

  1. 1. Personligt uttryck och sångteknik - En studie om hur sångpedagoger arbetar med personligt uttryck kontra sångteknik

    C-uppsats,

    Författare :Jennifer Götvall; Frida Källner; [2011]
    Nyckelord :Sång; sångundervisning; sångteknik; personligt utt;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur sångpedagoger jobbar med personligt uttryck kontra sångteknik,samt att problematisera relationen mellan dessa två. Vi vill även undersöka huruvida samspelet mellan lärare ochelev spelar roll i detta sammanhang. LÄS MER