Sökning: "Jenny Schöbel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Schöbel.

  1. 1. IKT - förändrade villkor för lärande och undervisning?

    C-uppsats,

    Författare :Lisa Ekenberg; Jenny Karlsson; Jenny Schöbel; [2011]
    Nyckelord :Digital kompetens; basfärdigheter; nyckelkompetens;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfte och problemformuleringVårt examensarbete syftar till att belysa begreppet digital kompetens och vilken påverkan digital kompetens harför lärarrollen när det gäller undervisning i skolår F-5. Vi avser att undersöka innebörden i att vara digitaltkompetent ur olika aspekter genom att ta del av aktuell forskning och styrdokument samt titta på vad dettainnebär för lärarrollen. LÄS MER