Sökning: "organisation hälso sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden organisation hälso sjukvård.

 1. 1. Perioperativa avvikelserapporter ur ett patientsäkerhetsperspektiv - relaterade till anestesisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anne-Sofie Andersson; Charlotte Westman; [2023]
  Nyckelord :Anaesthetic Nurse; Incident reporting; Operating department; Patient safety; Anestesisjuksköterska; Avvikelserapportering; Operationsavdelning; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas omkring 100 000 patienter av vårdskador inom somatisk sjukvård i Sverige, förutom det lidande som det innebär för den enskilda individen medför det även ökade kostnader på både individ- och samhällsnivå. Det dominerande sättet att arbeta med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård är genom avvikelserapportering och analysering av negativa händelser. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska faktorer som påverkar chefers arbetsvälbefinnande : En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kaisu Jaako-Uusimäki; Caroline Magnusson; [2023]
  Nyckelord :health care; leadership; managers; organization; well-being at work; arbetsvälbefinnande; chefer; ledarskap; hälso- och sjukvård; organisering;

  Sammanfattning : Enligt OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) finns det en målsättning att organisera för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv för att alla ska få så goda förutsättningar som möjligt att bibehålla hälsa och välbefinnande hela arbetslivet. Även chefer har rätt till dessa förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av vårdinformationssystem och vårddokumentation : En kvalitativ intervjustudie om utmaningar och möjligheter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Johansson Hultman; [2023]
  Nyckelord :Developement of HIT; documentation; eHealth; electronic health records; health information technology HIT ; implementation of HIT; management of HIT; eHälsa; elektronisk patientjournal; förvaltning vårdinformationssystem; hälsoinformatik; implementering vårdinformationssystem; TPOM; utveckling vårdinformationssystem; vårddokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige pågår för närvarande stora projekt för att utforma och införa framtidens vårdinformationssystem. Dessa system utvecklas för att effektivisera hälso- och sjukvårdens processer och IT-miljöer. Elektroniska patientjournalsystem är den mest använda typen av vårdinformationssystem. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsstyrning vid en kris: En studie av hur Region Kronoberg hanterade Covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Sofia Bjälevik; Mariam Tvildiani; [2023]
  Nyckelord :Management Control; Management Control Systems as a package; Crisis Management; Covid-19 pandemic; healthcare.; Verksamhetsstyrning; styrsystem som ett styrpaket; krishantering; Covid-19 pandemin; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Verksamhetsstyrningen i Region Kronoberg betraktas ske på rutin och med en tydlig struktur vilket är väsentliga principer i Malmi och Browns styrpaket. När en kris inträffar väcks det frågor om hur verksamhetsstyrningen ska gå till då den rutinmässiga processen sätts i obalans. LÄS MER

 5. 5. AI-enabled Business Model Innovation for the Healthcare Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Natalie Aleksić; Anna Vidina; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Business Model; Business Model Innovation; Healthcare Industry; Artificiell intelligens; Affärsmodell; Affärsmodellinovation; Hälso- och sjukvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Recent developments in the field of Artificial Intelligence (AI) drive businesses to introduce digitally advanced products, services, processes, and mechanisms to various markets (Krauset al. 2022; Parida et al. 2019). In this manner, the healthcare sector proves as a propitious industry for successful AI-application (Jiang et al. LÄS MER