Sökning: "Jenny Sellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Sellberg.

  1. 1. Framgångsrika projektteam

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Jenny Nilsson; Maria Sellberg; [2002]
    Nyckelord :Business and economics; Team; framgångsrika projektteam; design av projektteam; coaching av projektteam; Intentia; Saab Bofors Dynamics; Ekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: I den litteratur som behandlar projektteam finns det en uppsjö av olika komponenter som tros påverka hur ett projektteam kommer att prestera, det vill säga om det kommer att bli framgångsrikt eller ej. Det finns dels de författare som hävdar att det är projektteamets design som är avgörande för hur projektarbetet kommer att fortlöpa, dels de författare som ger coachingen en avgörande betydelse för projektteamets framgång. LÄS MER