Sökning: "Jonas Ringvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Ringvall.

  1. 1. Jämförbarhet vs. innebörd och form

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Ringvall; Malin Kvist; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER