Sökning: "Josefine Stenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Stenberg.

  1. 1. Mål- och resultatstyrning inom domstolsväsendet: En fallstudie inom Migrationsdomstolen i Stockholm

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Josefine Andersson; Filippa Stenberg; [2010]
    Nyckelord :New Public Management NPM ; Target and Performance Management; Public Sector; Legal Security; Migration Court;

    Sammanfattning : The aim of this study is to enhance the knowledge of target and performance management’s effects on the judiciary. In the past decades there have been a number of reforms in the general public sector of many countries. The management philosophy often used to describe these public sector reforms is called New Public Management (NPM). LÄS MER