Sökning: "Kajsa Emelinda Starlander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Emelinda Starlander.

  1. 1. Studier av insolvensförordningens artikel 5 : -särskilt om sakrättsbegreppets betydelse för borgenärer med företagshypotek

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kajsa Emelinda Starlander; [2012]
    Nyckelord :Internationell insolvensrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER