Sökning: "Katarina Åhman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Åhman.

  1. 1. Professionell makt och Empowerment : En studie av dilemmat professionell makt och omsorgstagarens självbestämmande på ett boende för yngre demenssjuka personer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Anna Harnevall; Katarina Åhman; [2008]
    Nyckelord :Empowerment; Professionell makt;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera dilemmat mellan å ena sidan yngre demenssjuka personers självbestämmande och å andra sidan omsorgspersonalens professionella makt. Våra frågeställningar i uppsatsen utgörs av: den professionella makten, omsorgstagaren självbestämmande samt omsorgstagaren självbestämmande i relation till omsorgspersonalens makt. LÄS MER