Sökning: "Lukas Sundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Sundqvist.

  1. 1. Faktoriseringsalgoritmer och Kryptografi

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :David Elinder; Eric Lindström; Alexander Schälin; Mikael Strömstedt; Lukas Sundqvist; [2019-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I detta arbete behandlas olika kryptosystem, de underliggande matematiska problem somhåller kryptosystemen säkra och de algoritmer som löser dessa problem. De kryptosystem sombehandlas är ElGamal och RSA. LÄS MER