Sökning: "Musikstöd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Musikstöd.

  1. 1. Musik och språkutveckling i förskolan : En studie om musikens betydelse för språkutveckling hos barn och pedagogers uppfattning om musikens relevans i förskolan

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Jessika Henriksson; Sandra Hedin; [2013]
    Nyckelord :Musikstöd; musik språkutveckling; musik i förskolan; musik lärande; musikaktiviteter och uppfattning om musik.;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att musik kan främja språkutvecklingen hos barn på olika sätt. Denna studie syftar till att se hur man kan arbeta med musik på fem avdelningar i förskolan idag, men också vilken betydelse pedagoger på dessa avdelningar anser att musik har för barnens språkutveckling. LÄS MER