Sökning: "Pontus Bjuremark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Bjuremark.

  1. 1. Konsumenternas prioriteringar vid köp av nötfärs : valbaserad conjoint analys

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

    Författare :Daniel Andersson; Pontus Bjuremark; [2015]
    Nyckelord :nötfärs; mervärdesmärkning; Krav; EU-eko; Svenskt sigill; Svenskt kött; Nyckelhålet;

    Sammanfattning : En nedåtgående marknadsutveckling för svensk nötköttsproduktion sedan EU-inträdet samtidigt som både import och efterfrågan ökat betyder att konsumenten i större utsträckning prioriterat importerat kött. Många faktorer styr en konsument när denne ska välja livsmedel. LÄS MER