Sökning: "Primula farinosa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Primula farinosa.

  1. 1. Primula för svenska förhållanden

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Charlotta Truelson; [2020]
    Nyckelord :Primula; Primula nutans; Primula scandinavica; Primula vulgaris; Primula veris; Primula denticulata; Primula farinosa; Primula x polyantha; Primula stricta; Primula elatior; Primula x pruhoniciana;

    Sammanfattning : Primula förekommer i Sverige, men dess existens är inte säkrad. Liksom många andra arter så är Primula hotad. Kunskapen om inhemska arter för plantering i trädgårdar och offentliga miljöer är ofta bristfällig. För att bidra till ökad biologisk mångfald vore det önskvärt med en ökad användning av inhemskt material. LÄS MER