Sökning: "Qtrans"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Qtrans.

  1. 1. Siltation Problems at the Landeyjahöfn Harbour, Iceland : Governing Processes and Coastal Evolution

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

    Författare :Peter Pantzar; Samuel Brudefors; [2016]
    Nyckelord :Longshore Sediment Transport; Coastal Evolution; Landeyjahöfn; Siltation; Bar Evolution; EBED; Qtrans; Cascade; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The Landeyjahöfn Harbour, located on the south coast of Iceland, has since its opening in 2010 been suffering from siltation problems. Sediment deposited in the harbour entrance, preventing the ferry to run at full capacity. LÄS MER