Sökning: "Sandra Håmås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Håmås.

  1. 1. Samverkan mellan kommuner - hur påverkar det medborgardeltagandet? : Fallstudier av tre kommuner i Dalarna.

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

    Författare :Anna Söderström; Sandra Håmås; [2016]
    Nyckelord :Citizen Participation; Spatial Planning; Municipal Cooperation; Civil Dialogue; Medborgardeltagande; Fysisk Planering; Kommunal Samverkan; Medborgardialog;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om hur kommuner med olika förutsättningar arbetar med medborgardeltagande. Studien grundas på antagandet att en mindre kommun med svaga resurser kan få svårigheter i arbetet med medborgardeltagande. LÄS MER