Sökning: "Sarah Jamil"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Jamil.

  1. 1. A Systematic literature review on a managerial strategy "customer first" in software oriented organisations

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Maksims Smirnovs; Sarah Jamil; [2015-05-06]
    Nyckelord :Customer strategies; customer satisfaction; customer involvement; systematic literature review;

    Sammanfattning : One of the main goals for software organizations is to satisfy the customers of the organization. This is one of the reasons why there exist certain managerial strategies, where the development process is customer centric. LÄS MER