Sökning: "Sexuellt våld substansmissbruk samsjuklighet PTSD SUD"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sexuellt våld substansmissbruk samsjuklighet PTSD SUD.

  1. 1. Organisatoriska mellanrum ger tomrum : En kvalitativ studie utifrån professionellas perspektiv gällande sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk

    Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Ann-Louise Larsson; [2021]
    Nyckelord :Sexual abuse violence SUD PTSD comorbidity; Sexuellt våld substansmissbruk samsjuklighet PTSD SUD;

    Sammanfattning : Abstract Att ge adekvat stöd och behandling till sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk är komplext, Trots att problematiken uppmärksammats sedan mitten av 1990-talet står det klart att bristerna kvarstår. Sedan 2003 är rekommendationen att psykisk ohälsa och substansberoende ska behandlas samtidigt. LÄS MER