Sökning: "Visare Ukehaxhaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Visare Ukehaxhaj.

  1. 1. FÖR MÅNGA KOCKAR... : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänst.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

    Författare :Visare Ukehaxhaj; Christine Kallenberg; [2015]
    Nyckelord :Samverkan; Utslussning; Kriminalvård; Socialtjänst;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och framhäva faktorer som påverkar samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänsten i samband med utslussningen. Hur respektive myndighet förhåller sig till sina riktlinjer och upplever samverkandet sinsemellan men även hur före detta klienter upplever respektive myndighet och samverkan mellan dem. LÄS MER