FÖR MÅNGA KOCKAR... : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänst.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

Syftet med studien är att belysa och framhäva faktorer som påverkar samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänsten i samband med utslussningen. Hur respektive myndighet förhåller sig till sina riktlinjer och upplever samverkandet sinsemellan men även hur före detta klienter upplever respektive myndighet och samverkan mellan dem. Systemteori, hur olika system påverkar varandra och individen samt nätverk, vilken betydelse det har för individen har varit grundläggande verktyg för att analysera samverkan mellan myndigheterna. Genom en kvalitativ forskningsmetod baserad på intervjuer med sju respondenter undersöker vi utslussningsprocessens olika delar. Detta för att framhäva faktorer som kan påverka utslussningen och hur samverkan kan bidra till en lyckad utslussning för klienter. Studien visar att bland annat ekonomi, olika riktlinjer och mål som är avgörande verktyg i frågan om samverkan. Långa handläggningstider, ansvarsförbindelser, lämpliga boenden, vårdvistelse och vem som bär kostnadsansvaret är faktorer som påverkar klienterna och myndigheternas arbete med klienterna i samband med utslussningen

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)