Sökning: "amit alam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden amit alam.

  1. 1. Analys av reporäntans påverkan på prissättningen av bostäder : Slår reporänteförändringar lika mycket på bostäder av olika storlek?

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Amit Alam; Yakub Inas; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida reporänteförändringar har diverse påverkan på bostäder av olika storlek, med fokus på ett antal områden i Stockholm. Efter utförda regressionsanalyser samt hypotesprövningar har det kunnat konstateras att reporäntans påverkan på bostadspriser skiljer sig åt för olika bostadsstorlekar. LÄS MER