Sökning: "ane steen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ane steen.

  1. 1. ”Jeg vil ha blandingen” En sosiologisk studie av småbarnsmødres flerkulturelle relasjoner og nettverk

    Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Ane Steen; [2016]
    Nyckelord :Svake og sterke bånd; sammenbindende og brobyggende sosial kapital; sosial integrasjon; lokalsamfunn; småbarnsmødre; Social Sciences;

    Sammanfattning : Hvordan kan hverdagslivet til småbarnsmødre med deres daglige rutiner bidra til sosial integrasjon? Kan deres små og store ansikt-til-ansiktmøter gi grobunn for fellesskap og tilhørighet på tvers av etnisitet? Denne masteroppgaven vil studere om yrkesaktive og hjemmeværende småbarnsmødre kan utvikle sosiale nettverk og relasjoner i et urbant og flerkulturelt lokalsamfunn. Formålet med denne studien er å undersøke småbarnsmødres sosiale relasjons- og nettverksdannelse på lokale arenaer som barnehage, åpen barnehage og barselgruppe i en flerkulturell bydel. LÄS MER