Sökning: "lena lööf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lena lööf.

  1. 1. Närståendes behov av stöd i palliativ vård: En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :David Samuelsson; Carolina Lööf Hall; Lena Karlsson; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Närstående är ofta delaktiga i den palliativa omvårdnaden. Det kan vara en tid av oro, osäkerhet och maktlöshet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes behov av stöd från sjuksköterskan när en familjemedlem med cancer vårdas palliativt. Metod: En systematisk litteraturstudie. LÄS MER