Sökning: "litteraturanalys candide"

Hittade 1 uppsats innehållade orden litteraturanalys candide.

  1. 1. En analys av människans utsatthet i Voltaires Candide eller Optimismen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Jesper Henrik Åström Sundqvist; [2011]
    Nyckelord :Voltaire; Candide; optimism; litteraturdidaktik;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Voltaires idéroman Candide och ett urval av romanens motiv kan analyseras och kopplas till en nutida samhällsdiskurs. Den ger även förslag på hur verket, mot bakgrund av en didaktisk diskussion, kan användas i undervisningssammanhang. LÄS MER