Sökning: "sas intranät"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sas intranät.

  1. 1. Strategi, syften och visioner för intranät : av intranät i samband med uppgradering.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Måns Hjertstrand; [2007]
    Nyckelord :intranät knowledge management organisationsförändringar informationshantering användbarhet;

    Sammanfattning : Intranets can streamline workflow processes, improve communication and add value to the employees of an organization. Companies that don’t take advantage of the potential in their intranet is a common phenomenon. LÄS MER