Sökning: "äldre personens upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden äldre personens upplevelser.

 1. 1. Att ha med anhöriga på tåget : En studie om biståndshandläggares upplevelser av samarbetet med anhöriga i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Edbom Devall; Hanna Wiksten; [2023]
  Nyckelord :biståndshandläggare; äldreomsorg; anhöriga; inflytande; samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare, som arbetar med biståndsbedömning inom äldreomsorgen, upplever samarbetet med anhöriga och anhörigas inflytande i utredningsprocessen. Tidigare forskning belyser anhörigas essentiella roll i processen inför ett biståndsbeslut då det ofta är de som upptar kontakten och beskriver den äldres hjälpbehov. LÄS MER

 2. 2. Den äldre personens upplevelse av omhändertagandet vid ambulanssjukvård : En kvalitativ intervjustudie utförd på särskilt boende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Curvale Fribing; Nina Asklöf; [2023]
  Nyckelord :Ambulance care; Elderly; Experience; Geriatrics; Nursing; Nursing home; Ambulanssjukvård; Geriatrik; Omvårdnad; Särskilt boende; Upplevelse; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund Majoriteten av de personer som vårdas av ambulanssjukvården är över 65 år. Under 2020-talet kommer den äldre befolkningen fortsätta att öka. Detta har gjort att efterfrågan på ambulanssjukvård och akutsjukvård vuxit och kommer att växa. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av patienter över 50 med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Khulan Elisabet Bataa; Janit Johanen; [2022]
  Nyckelord :Depression; Patientcentrerad vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Äldre patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är den vanligaste formen av psykisk ohälsa och ett ökande folkhälsoproblem, i synnerhet bland äldre. Det är en allvarlig sjukdom som påverkar personens mående, tänkande och agerande och kan pågå till den grad att personen överväger suicid. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid depression hos äldre personer inom psykiatrisk vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Bengtsson; Petra Stenberg; [2022]
  Nyckelord :Depression; experiences; elderly person; master level mental health nurse ́s; nursing; Depression; erfarenheter; omvårdnad; specialistsjuksköterska; äldre person;

  Sammanfattning : Depression påverkar den äldre personens hela livssituation då tillståndet medför ett stort lidande och sänkt livskvalité. Psykiatrisk hälso- och sjukvård har ett huvudsakligt fokus på att reducera symtom vid depression som riskerar att förstärka den äldre personens upplevelse av maktlöshet. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelse av att vara suicidal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ann-Sofie Ludvigsson; Micaela Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :suicid; äldre; upplevelser; kvalitativ; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. År 2060 kommer 25 procent av Sveriges befolkning bestå av personer som är 65 år och äldre vilket gör att äldres psykiska hälsa behöver uppmärksammas. LÄS MER