Sökning: "serotiny"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet serotiny.

  1. 1. Hur mycket frö sprids från Pinus contorta? : kottproduktion, serotinitet och frökvalitet i relation till beståndsålder i södra Norrland

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Ronja Jägbrant; [2014]
    Nyckelord :Contorta; Pinus contorta; stratifiering; serotinitet; invasiva arter; exot; norra Sverige; lodgepole pine; stratification; serotiny; invasive species; exotic species; Northern Sweden;

    Sammanfattning : Contortatall (Pinus contorta ssp. latifolia) började planteras storskaligt i Sverige runt år 1970 men det dröjde till 1987 förrän Sverige lagstiftade begränsningar för hur den fick användas i skogsbruket. Detta gjordes bland annat på grund av att det saknades information om dess spridningsförmåga. LÄS MER