Sökning: "surge capacitor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden surge capacitor.

  1. 1. Electrical Surge Protection at Hydropower Plants

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Martin Ölund; [2016]
    Nyckelord :surge arrester; overvoltage; hydropower; surge capacitor; lightning overvoltage; switching overvoltage;

    Sammanfattning : Hydropower plants contains a lot of vital electrical power technology such as generators and transformers. To prevent damage to this equipment due to overvoltage, they are often protected by surge arrester and in some cases also by surge capacitors. LÄS MER