Restorativa sjukhusmiljöer : betydelsen av utemiljöns utformning och storlek

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Naturen har betydelse för människans tillfrisknande och välmående och därför kan naturens olika egenskaper efterliknas i utformning av utemiljöer för att ge hälsofrämjande effekt.Det är högst relevant i sjukhusmiljöer där ett stort antal människor är i behov av välgörande miljöer. Samtidigt som studier visar att grönytor ger positiva effekter för hälsan pågår det förtätning i städerna. Förtätningen leder till att det ofta byggs på befintliga grönytor, och därmed försvinner eller förminskas grönområdena vid sjukhusen. Syftet med detta arbete var att studera utemiljöns storleks betydelse i relation till innehåll och utformning av restorativa miljöer. Målet var att undersöka vilka miljöegenskaper som är viktiga för restorativa upplevelser och hur dessa egenskaper samverkar med ytans storlek.Att studera om ytans storlek har betydelse för den restorativa upplevelsen är av värde för att veta vad den urbana miljön och i detta fall sjukhusområden, går miste om när grönytorminskar. En litteraturstudie kombinerades med fallstudier på Rigets Have, Rigshospitalet iKöpenhamn och Slingan, Ryhovsområdet i Jönköping, två utemiljöer som skiljer sig åt i storlek och utformning. I fallstudien gjordes en bedömning om huruvida miljöegenskaper som enligt litteraturstudien visats vara viktigt för den restorativa upplevelsen, kunde upplevas på de två olika sjukhusområdena. Resultat av litteraturstudie så väl som fallstudie är att restorativa upplevelser kan förminskas i utemiljöer som är alltför storleksmässigt begränsade. Begränsade ytor på grönområden är ett stort problem vid just sjukhus där det finns ett omfattande behov av utemiljöer av restorativ karaktär. Begränsade ytor har även högre sannolikhet att påverkas negativt av störande “grannmiljöer” (exempelvis vägar) än större grönytor, som själva kan gränsa av mot störningningsobjektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)