Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Revisionens digitala transformering ställer nya krav på utförandet Författare: Johan Antonsson, Lisa Haack och Johan Paulsson Program: Ekonomprogrammet - inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Petter Boye Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: I många år har digitaliseringen tagit allt mer plats i samhället, både hos individen men även företagen. Arbetsmarknaden har förändrats då arbeten försvunnit, men även nya uppkommit. Inom revisionsbranschen används nya affärssystem som ska underlätta för revisorn och därmed öka produktiviteten i arbetet. De nya affärssystemen kommer dock även med risker, de kan vara svårförståeliga, tidskrävande eller öppna upp för informationsstöld.   Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara hur digitaliseringen har påverkat arbetsmetodiken och på så vis hur riskerna inom revisionen förändrats. Vår förhoppning är att resultatet ska leda till att revisionsbranschen och revisionens intressenter får en ökad förståelse för ämnet.   Metod: Vi har använt en abduktiv ansats för att kunna öka förståelse för vårt ämne. För att kunna fördjupa oss i ämnet användes en kvalitativ metod där yrkessamma revisorer intervjuades för att vi skulle kunna uppfylla studiens syfte. Det motiveras även varför vi använt just de källor vi valt samt kritik mot dem.   Slutsats: Vi kom fram till att arbetsmetoden underlättas då nya analysverktyg hjälper revisorn i sitt vardagliga arbete. Det har lett fram till att revisionsriskerna sänkts då programmen kan stå för en stor del av arbetet och revisorn bara behöver lite manuell handpåläggning. Däremot förutsätter det att revisorn besitter en viss IT-kunskap för att revisionsriskerna ska säkerställas som minskade. Om IT-kunskapen inte finns förhöjs riskerna istället, vilket i framtiden kan bli ett mera aktuellt problem. Vi tror att kraven för att bli auktoriserad revisor kan komma behöva förändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)