Dödsstraff : vara eller icke vara

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Fredrik Bäcker; Caroline Landgård; [2005]

Nyckelord: Lagar och förordningar;

Sammanfattning:

Syftet med detta fördjupningsarbete är att försöka ge klarhet på några vanliga argument för respektive mot dödsstraffet. Vi vill öka vår kunskap inom detta område för att om möjligt möjliggöra ett ställningstagande gjort utifrån empiriska studier snarare än antaganden. I det inledande kapitlet beskriver vi dödsstraffet genom historiens gång. Vi tar även upp FN:s och Europakonventionens arbete att stoppa nyttjandet av denna straffpåföljd. Vi har sammanställt vårt resultat genom att fördjupa oss i dels fyra facklitterära böcker med olika inställningar till dödsstraffet, dels genom en Brå-rapport samt Amnesty internationell. I resultatdelen ger vi svar på vår frågeställning utifrån den information vi tillgodogjort oss. Vi har dels utrönat motivet bakom dödsstraffet samt dess preventiva effekt. Vi belyser ett antal avrättningsmetoder samt klargör varför vissa länder har kvar dödsstraffet idag. Detta utmynnar i två enkätundersökningar gjorda i Sverige av Demokratirådet och SIFO, i vilka svenska folket fick svara på frågor om dödandets moral. I det avslutande kapitlet diskuteras och analyseras vad som framkommit i resultatdelen. I diskussionen lägger vi även in vår slutsats av detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)