Personcentrerat stöd: En förutsättning för god egenvård vid Diabetes mellitus typ 2

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) utgör en av världens största diagnosgrupper. För att sjukdomsprognosen ska vara god krävs upprätthållandet av ett stabilt blodsocker vilket skapas genom aktiv egenvård. Syfte: Att beskriva hur patienter med DMT2 upplever att det vårdande mötet med sjuksköterskan påverkar egenvården. Metod: I enlighet med Fribergs fem steg för analysarbete genomfördes en kvalitativ litteraturöversikt baserat på 12 vetenskapliga studier. En induktiv ansats användes. Resultat: Det första av två teman som identifierades var: Ett personcentrerat möte med subteman: att bli mött där jag är, att vara delaktig i vården och att bli mött utifrån kulturella värderingar. Det andra temat var Ett behov av stöd med subteman: att bli väl bemött, att få tillräckligt med stöd och att bemötas med kunskap. Resultatet visade att patienterna ville ha vetenskaplig och anpassad information som var lätt att förstå. De såg lättillgängligt stöd som en förutsättning för att kunna bedriva god egenvård. Slutsatser: För att god egenvård ska kunna bedrivas krävs att sjukvården kan ge stöd och information på ett personcentrerat sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)