Sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Inom vården sker kommunikation och rapportering av patienter kontinuerligt. Det finns olika rapporteringsformer och bedsiderapportering är en av dem. Vid bedsiderapportering sker rapporteringen vid sängkanten och därmed i närvaro av patienten. Det kan medföra att vården blir personcentrerad. Både patienten och sjuksköterskan får möjlighet att ställa frågor direkt och sjuksköterskan kan få en bild över patientens mående och vård. Patienten får en chans att vara delaktig samt att ta del av information som delges under rapporten. Sjuksköterskor respektive patienter upplever bedsiderapportering på skilda sätt och har varierande förkunskaper om rapporteringsformen. Syfte: Att sammanställa vetenskaplig litteratur om sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering. Metod: En litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats utgjorde studiens resultat. Data samlades in genom databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: Fyra huvudteman och nio underteman identifierades. Sjuksköterskans kompetens med underteman Professionellt bemötande och Patientsäkerhet. Personcentrerad vård med underteman Känsla av kontroll, Patientdelaktighet och Partnerskap. Sekretess med underteman Integritet och avskildhet och Strategier. Språk med underteman Sjukhusjargong och Språkbarriärer. Konklusion: Patienter och sjuksköterskor upplevde både för- och nackdelar med bedsiderapportering. Vården blev patientsäker och patienterna blev involverade men samtidigt upplevdes rapporten vara tidskrävande och att sekretessen kunde kompromissas. Det språk som användes av sjuksköterskorna upplevdes svårt att förstå av en del patienter medan andra patienter tyckte att det visade på kompetens hos sjuksköterskorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)