Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i centrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Författare: Natalie Bräck Nordman; [2019]

Nyckelord: Elnät; kapacitet; Uddevalla kommun;

Sammanfattning: Denna förstudie har utförts på avdelningen för drift och underhåll på Uddevalla Energi Elnät AB. Syftet har varit att utreda kapaciteten i elnätet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i hamnen samt att identifiera starka och svaga punkter. Under en framtida 25-årsperiod planerar Uddevalla kommun att etappvis bygga ut stadskärnan mot hamnområdet, som idag utgörs av industrier och företagslokaler. Kommunen uppskattar att den nya stadsdelen kommer att kunna förses med 3000 nya bostäder och olika typer av verksamheter. Exploateringsplanernas tidsramar är 5-15 år för den södra sidan av Bäveån respektive 20-25 år för den norra sidan. För att kunna undersöka om det finns tillgänglig effekt för den nybyggda stadsdelen görs en belastningsprognos av det framtida effektbehovet. En kartläggning och analys görs av ledningarna i centrala Uddevalla samt transformatorerna hos mottagningsstationerna M1, M2 och M5. Detta för att undersöka om det behövs eventuell förstärkning. Referensvärden vid beräkningar grundar sig på inmätta värden från belastningstopparna den 28 februari 2018. Det förväntade effektbehovet för de planerade bostadsområdena uppskattas till 4,9 MVA för södra sidan och 5,1 MVA för den norra sidan. Kabelnätet i hamnen har en total kapacitet på 7 MVA och kommer att vara nära mättning när södra områdets byggnation är genomförd. Samtliga mottagningsstationer klarar av att ensamt försörja det tillkommande bostadsområdet på södra sidan även med hänsyn till önskade reservmatningsvägar i elnätet, medan endast M1 har kapacitet för hela den prognoserade belastningen. Transformatorerna i M2 och M5 kommer att bli överbelastade först under utbyggnationen av bostadsområdet på den norra sidan. Till den framtida expanderingen av stadskärnan föreslås förläggning av tre nya linjer från M1. I samband med förläggningen kan större delen av M1-L206 bytas ut, som består av underdimensionerade oljekablar. Kostnadsindikationen för detta uppgår till 10,3 miljoner kronor. Ett annat alternativ som skulle behöva utredas närmre är möjligheten att placera en ny mottagningsstation i centrala eller södra Uddevalla. De befintliga är belägna i norra, västra och östra delarna av staden.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)